SERVICII.

A. SERVICII DE CONSULTANȚĂ

Proiecte complexe de investiții pentru instituții publice și firme, implementate cu succes.

Oferim suport beneficiarilor publici și privați în gestionarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă în vederea implementării optime a acestora.

Aceste servicii constau în:

 • Planificarea activităților și împărțirea responsabilităților între beneficiar și echipa externă
  de management de proiect
 • Planificarea și organizarea procedurilor de achiziție în cadrul proiectelor
 • Pregătirea elementelor de informare și publicitate obligatorii, anterioare achiziționării serviciilor suport
 • Realizarea rapoartelor de progres (trimestriale, anuale, finale), în conformitate cu prevederile contractului de finanțare
 • Realizarea cererilor de plata și/sau cererilor de rambursare, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;
 • Monitorizarea și controlul furnizorilor de servicii, bunuri și/sau lucrări, contractați în cadrul proiectului de finanțare în vederea respectării graficului de implementare și a obiectivelor și indicatorilor proiectului
 • Monitorizarea implementării proiectului din punct de vedere tehnic
 • Realizarea ședințelor echipei de proiect mixte (beneficiar – consultant extern)
 • Reactualizarea graficului de implementare
 • Comunicarea cu ofițerii de implementare și financiari ai AM/OI în vederea bunei implementări a proiectului de finanțare.

Experiență și profesionalism în vederea sprijinirii demersurilor instituțiilor publice și firmelor în realizarea achizițiilor publice/private

Oferim expertiză autorităților contractante și beneficiarilor privați în pregătirea procedurilor de achiziție, organizarea acestora și atribuirea contractelor de achiziție, inclusiv asistență juridică în soluționarea contestațiilor.

Aceste servicii constau în:

 • Asigurarea consultanței de specialitate în vederea demarării și ulterior derulării procedurii de achiziție
 • Întocmirea documentației de atribuire, conform procedurii aplicate, inclusiv asigurarea consultanței în vederea stabilirii cerințelor de calificare și a criteriilor de atribuire aferente procedurii de achiziție
 • Consultanță în elaborarea răspunsurilor la clarificări
 • Consultanță în vederea evaluării ofertelor, atât din punct de vedere financiar, cât și tehnic
 • Consultanță în vederea semnării contractului de furnizare cu câștigătorul
 • Asistență juridică în vederea soluționării contestațiilor, dacă este cazul

Proiecte complete cu finanțare nerambursabilă pentru firme și instituții publice locale și județene

Oferim asistență de specialitate pentru instituţii publice și societăți comerciale în identificare surse și programe de finanțare nerambursabile, concepere și realizare proiecte inclusiv suport pe perioada de evaluare a aplicației de finanțare și în vederea semnării contractului de finanțare.

Aceste servicii constau în:

 • Analiza societății din punct de vedere a conformității și a eligibilității administrative
 • Elaborarea grilei estimative de punctaj pe baza discuțiilor cu societatea aplicantă
 • Asistență de specialitate oferită societății în pregătirea documentelor anexă obligatorii conform prevederilor Ghidului Solicitantului
 • Completare declarații standard/anexe model standard
 • Întocmirea bugetului investiției
 • Întocmirea planului de afaceri
 • Completarea secțiunilor specifice din cererea de finanțare
 • Verificarea existenței documentelor anexă obligatorii conform prevederilor Ghidului Solicitantului
 • Încărcarea documentelor anexă obligatorii conform prevederilor Ghidului Solicitantului Transmiterea aplicației de finanțare
 • Asistență pe perioada de evaluare a proiectului respectiv întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, operarea modificărilor necesare în platforma electronică, încărcarea documentelor justificative
 • Asistență pe perioada de contractare a proiectului respectiv pregătirea documentelor solicitate de Organismul Finanțator și încărcarea acestora în platforma electronică.
 • Consultanţă cu privire la interpretarea şi aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice
 • Asistenţă juridică în pregătirea documentaţiei de atribuire în conformitate cu legislaţia aplicabilă
 • Asistenţă juridică în cadrul atribuirii contractelor de achiziţie publică/ concesiune
 • Asistenţă juridică pentru negocierea, încheierea şi executarea contractelor de achiziţie publică
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa CNSC şi a instanţelor de judecată în ceea ce priveşte litigiile privind achiziţiile publice
 • Redactarea solicitărilor de clarificări
 • Asistenţă în selecţie şi evaluare
 • Asistenţă pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri publice

B. PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Servicii integrate și multidisciplinare pentru investiții publice durabile și „SMART”

Oferim expertiză tehnică în pregătirea documentațiilor tehnice, faza SF/DALI/PT pentru elemente de infrastructură urbană, clădiri și structuri funcționale de transport, reţele de utilități, sisteme și servicii de management trafic, supraveghere video.

Aceste servicii constau în:

 • Planificarea activităților de proiectare tehnică și coordonarea echipei de experți tehnici
 • Realizarea studiilor tehnice preliminare (ex: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, expertize tehnice)
 • Dezvoltarea soluțiilor tehnice constructive pe specialități
 • Dezvoltarea soluțiilor tehnice constructive
 • Proiectarea de scenarii alternative, analize multicriteriale, promovarea scenariilor tehnico-economice optime
 • Promovarea elementelor de protecție a mediului
 • Analiza cost-beneficiu
 • Realizarea documentațiilor pentru obținerea avizelor

Suport tehnic pentru garantarea unor lucrări executate la cele mai înalte condiții de calitate și fiabilitate

Oferim asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor de construcție pentru proiectele derulate de instituțiile publice.

Aceste servicii constau în:

 • Asigurarea prezenței proiectanților, pe specialități, la diverse faze de execuție
 • Asigurarea prezenței proiectanților, în funcție de specialitate, la fazele determinante
 • Elaborarea și predarea detaliilor de execuție suplimentare constructorului
 • Întocmirea dispozițiilor de șantier privind modificări ce sunt necesare a fi aduse proiectului
 • Participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției
 • Participarea la recepția lucrărilor și la recepția finală

Crearea și organizarea vieții urbane a municipiilor și orașelor din România în armonie cu natura

Oferim servicii de specialitate pentru stabilirea direcțiilor dezvoltării spațiale a localităților urbane și rurale, în acord cu potenţialul acestora și cu aspirațiile locuitorilor, pe termen scurt, mediu și lung. Punem la dispoziție experți urbaniști pentru planificare și dezvoltare urbană, planificare teritorială, amenajare peisagistică.

Aceste servicii constau în:

 • Elaborare Planuri urbanistice zonale: Instrument de reglementare prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone care au un nivel de complexitate ridicat sau în care dinamica urbană este accentuată. Prin PUZ se asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general (PUG).
 • Proiectare și amenajare peisagistica: Planificare, proiectare și reabilitare spațiu verde.

Suport tehnic în fazele preliminare ale elaborării proiectelor de investiție

Oferim servicii de specialitate în elaborarea studiilor de analiza din punct de vedere topografic, geotehnic și tehnic a amplasamentelor viitoarelor investiții derulate de autorităţile publice.

Aceste servicii constau în:

 • Elaborare studii topografice de către topografi autorizați, folosind sistemul de coordonate STEREO 70 pentru detalierea în format digital al amplasamentului pe care urmează sa se realizeze investiția
 • Elaborare studii geotehnice de către ingineri specializați, prin efectuarea forajelor tehnice, prelevarea de probe și întocmirea buletinelor de laborator pentru determinarea terenului de fundare pe care urmează sa se realizeze investiția
 • Elaborare expertize tehnice prin experți tehnici autorizați în vederea realizării evaluărilor de natură tehnică asupra amplasamentului pe care urmează sa se realizeze investiția și emiterea de recomandări pentru îmbunătățirea acesteia

C. STUDII ȘI STRATEGII

Expertiză de calitate în procesul de îmbunătățire, modernizare, dezvoltare integrată și eficientă a transportului public de călători pe întreg teritoriul României

Oferim servicii de specialitate în elaborarea documentelor necesare pentru delegarea serviciului de transport public în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Regulamentelor Comisiei Europene precum și pentru dezvoltarea serviciului de transport public, pentru municipii, municipii reședință de județ, oraşe.

Aceste servicii constau în:

 • Elaborarea Studiilor de oportunitate privind delegarea serviciului de transport public local
 • Asistență pentru autoritățile locale în vederea emiterii HCL de delegare a gestiunii serviciului de transport public local
 • Asistență în publicarea anunțurilor de intenție JOUE
 • Elaborarea documentelor anexă: Contract de Servicii Publice conform Regulamentului CE 1370/2007, Regulament de operare, caiet de sarcini de operare pentru serviciul de transport public local
 • Asistență în obținerea Avizului Consiliului Concurentei și a ANRSC pentru propunerea de Contract de Servicii Publice.
 • Elaborarea studiului de oportunitate privind achiziția de material rulant ecologic

Suport în procesul de planificare și dezvoltare a rețelei de transport la diferite nivele: local, județean, regional

Oferim servicii de specialitate în elaborarea documentelor pentru fundamentarea planificării și dezvoltării coerente a reţelelor de transport, atât la nivel regional, cat și la nivel urban.

Aceste servicii constau în:

 • Analiza critica a circulației existente: parametri socio – economici, reţeaua de dotări și echipări tehnice, caracteristicile rețelei existente de drumuri și străzi, caracteristicile traficului existent, reţeaua de transport în comun, modelul de transport
 • Realizarea prognozei dezvoltării circulației: stabilirea parametrilor socio – economici și a datelor urbanistice, calculul prognozei traficului
 • Formularea de concluzii, stabilirea priorităților și masurilor de întreprins

Suport în procesul de planificare a dezvoltării sustenabile în orașele și municipiile din România

Oferim servicii de specialitate în elaborarea documentelor strategice de dezvoltare durabilă a municipiilor, municipiilor reședință de județ, orașelor.

Aceste servicii constau în:

 • Realizarea analizei diagnostic – auditarea situației actuale: stabilirea profilului zonal, profilul economic, potenţialul de dezvoltare teritorială (urban, rural), potenţialul turistic, analiza potențialului uman, social, infrastructura educațională și de sănătate, infrastructura și echiparea teritoriului, mediu, capacitatea administrativă
 • Realizarea de sondaje de opinie; stabilirea grupurilor țintă, implicarea comunității locale în realizarea participativă a strategiei de dezvoltare durabilă
 • Realizarea analizei SWOT, identificarea aspectelor critice, a tendințelor de dezvoltare și a oportunităților de creştere
 • Stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare, Enunțarea alternativelor strategice de acțiune și a măsurilor aferente
 • Identificarea și prioritizarea proiectelor investiționale și a surselor de finanțare pentru alegerea obiectivelor
 • Definirea instrumentelor de monitorizare și control pentru implementarea Strategiei
 • Elaborarea documentației pentru obținerea Acordului de Mediu pentru Strategia de dezvoltare durabila promovata

Suport în procesul de planificare a mobilității urbane durabile în orașele și municipiile din România

Oferim servicii de specialitate în elaborarea documentelor strategice în domeniul mobilității urbane, respectiv a Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila pentru municipii, municipii reședință de județ, oraşe.

Aceste servicii constau în:

 • Realizarea analizei diagnostic – auditarea situației actuale privind modalitatea de transport urban, elementele critice existente (blocaje trafic, nivel dezvoltare infrastructură, politici locale, etc.), analiza documentelor strategice existente la nivel local (ex: PUG)
 • Anchete populației privind modurile de transport, anchete origine destinație
 • Introducerea datelor culese într-un sistem informatic și realizarea de simulări privind modelarea transportului urban și metropolitan, simularea modurilor de transport, analiza motivației de mobilitate
 • Promovarea obiectivelor strategice privind mobilitatea urbană durabilă, în raport cu indicatorii de performanță stabiliți (ex: reducerea blocajelor în trafic, scăderea noxelor, promovarea transportului public, creșterea accesibilității anumitor zone, reducerea numărului de accidente, etc.)
 • Promovarea unor planuri strategice, acțiuni și măsuri strategice, simularea efectelor implementării soluțiilor propuse
 • Simularea efectelor măsurilor investiționale propuse, individual și integrat, precum și simularea interoperabilității modurilor de transport propuse.
 • Elaborarea documentației pentru obținerea Acordului de Mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană

Instrumente pentru influențarea tiparelor de mobilitate urbană pentru o mai bună calitate a vieții urbane

Oferim servicii de specialitate în elaborarea documentelor privind gestionarea parcărilor urbane în vederea controlării modului de amenajare și utilizare a spațiului urban, la nivelul municipiilor, municipiilor reședință de județ, orașelor.

Aceste servicii constau în:

 • Efectuarea inventarului ofertei de parcare: identificarea fiecărui loc de parcare legal, amplasarea acestora, restricțiile aplicate utilizării, facilitățile de parcare existente, zonele dedicate utilizatorilor speciali precum persoanele cu dizabilități, taxiurile, vehiculele ce oferă servicii de carsharing, vehiculele de urgență, autobuzele și microbuzele, vehiculele de livrări etc., locurile de parcare disponibile în cadrul facilităților de tip Park&Ride.
 • Analiza situației existente: problemele generate de parcare, gradul de răspândire a acestora, impactul asupra diverselor grupuri de locuitori
 • Construcția unei strategii de parcare: conceperea unei strategii de tranziție a politicilor de parcare în direcţia mobilității urbane durabile și în vederea creșterii calităţii vieții prin stabilirea unui plan de masuri concrete.